Spring til indhold

Miljø og klima

Danmark støtter bæredygtig miljøudvikling og klimatilpasning i Mozambique.

Grønt træ

Miljø og klima situationen i Mozambique

Mozambique råder over betydelige naturressourcer, men endnu udnyttes kun en be-grænset del af disse ressourcer økonomisk. Erosion, særligt i kystområder, og forring-else af landområder forekommer i stadigt større omfang, og sanitet og vandforsyning er oftest af ringe kvalitet. Konflikter omkring adgang til landområder og naturres-sourcer er i løbet af den senere år blevet hyppigere i takt med en øget aktivitet fra den private sektors side inden for områder som  træhugst, fiskeri, nationalparker, minedrift, turisme osv. Særligt i byområderne er der betydelige miljørelaterede sund-hedsproblemer, og mere end 50% af bybefolkningen lever under forhold uden forsvarlig vandforsyning, sanitet, spildevandsafledning, affaldshåndtering o.lign.

Ministeriet for Koordinering af Miljøsager, MICOA, blev etableret i 1997 og er ansvar-lig for nøgleområder inden for miljø, men adskillige andre miljøområder henhører under andre sektorministeriers mandat. Dette bevirker, at MICOA’s koordinerende rolle er yderst vigtig, men også kompliceret. En dekoncentrerings- og decentrali-seringsproces er i gang i Mozambique såvel som en offentlig sektor reform, hvilket meget sandsynligt kan ændre de institutionelle rammer for miljøsektoren og føre til at ansvarsområder flyttes fra nationalt til lokalt niveau.  

Ambassadens miljø og klima indsats

Danida harsiden 1996 været den største donor inden for miljøsektoren, men støtten har siden starten gradvist udviklet sig i en mere programmatisk retning. Støtten tilrettelægges i overensstemmelsen med den Nationale Miljøstrategi, den nationale strategi for reduktion af fattigdom (PARPA) og FN’s 2015-mål. MICOA er den primære nationale partner, men hovedparten af støtten kanaliseres gennem byer, provinser og distrikter, såvel som gennem andre sektorministerier.

Den danske støtte er formuleret på basis af en sektorprogramtilgang. Programmet, Environmental Sector Programme Support (ESPS), gennemføres gennem nationale og lokale institutioner. På basis af flere projektaktiviteter startede programmet i 2005 med en første fem-årig fase, i januar 2011 er denne afløst af en fase 2 (ESPS II), der vil løbe til udgangen af 2015. Programmet har fået bevilget 235 mill. DKK af Danida’s styrelse, hertil kommer et bidrag på 9,9 mill. Euro, som EU har besluttet at yde til programmet.

ESPS II er formuleret på basis af erfaringer fra første fase og har i langt højere grad en programtilgang med MICOA som hovedpartner. Herudover indgår aspekter vedrø-rende klimatilpasning som en væsentlig del af programmet. Det overordnede formål  for fase II af programmet er, at miljøsektoren gives prioritet nationalt med henblik på at opnå et sundt og bæredygtigt miljø med høj livskvalitet baseret på en social, miljømæssig og økonomisk udvikling, og at hensigtsmæssige initiativer tages for at fremme tilpasning til klimaændringer. Målene for ESPS II er på linje med FN’s 2015 mål 7 vedrørende bæredygtigt miljø og målene 1,3 og 6 omkring fattigdomsreduktion, ligestilling af køn og HIV/AIDS.  

Kvinder på vej

Miljøprogrammet ESPS

ESPS II har følgende tre umiddelbare mål, relateret til de tre komponenter i program-met:

Komponent 1: Institutionel Støtte til MICOA

Komponent 1 har til formål, at ministeriet opnår kapacitet til at sikre, at miljøaspekter prioriteres og integreres i alle processer vedrørende politikker, strategier, program-mer og planer i national regi. Herved skal der skabes grundlag for en hensigts-mæssig og harmonisk udnyttelse sideløbende med en beskyttelse af landets natur-ressourcer. Endvidere at MICOA og væsentlige sektor institutioner (herunder specielt INGC – Det Nationale Institut for Katastrofeberedskab) har den nødvendige kapa-citet til påtage sig ansvaret for den relevante styring af miljøsektoren  og en proaktiv holdning for så vidt angår tilpasning til klimaændringer. Der vil blive gjort særlige indsatser i forhold til at styrke den tekniske og økonomiske styring af sektoren.

Komponent 2: Støtte til byer

Komponent 2 har til formål at fortsætte den støtte, der tidligere er ydet. Oprindeligt blev 5 byer støttet fra dansk side, i 2009 blev støtten udvidet til at omfatte 13 byer gennem en kofinanciering med Schweiz og Østrig. I fase II vil støtten i højere grad blive rettet mod byernes institutionelle, økonomiske og miljømæssige styring med særig fokus på fysisk planlægning, jordrettigheder, sanitet og affaldshåndtering. Endvidere indgår hensyn til byernes individuelle tilpasning til klimaændringer i programmet. Andre donorer vil blive opfordret til at tilslutte sig finansieringspuljen. 

Komponent 3: Støtte til Civilsamfund

Komponent 3 har til formål at støtte lokale civile organisationer, der arbejder for en øget opmærksomhed omkring miljømæssige emner både i national, men særligt i lokal kontekst med henblik på at fremme den offentlige bevågenhed omkring god rege-ringsførelse og efterspørgsel efter høj kvalitet i myndighedernes serviceydelser inden for miljø og klimatilpasning. Komponenten gennemføres i samarbejde med det sven-ske udviklingsprogram Sida.

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

Besøg Danidas hjemmeside