Spring til indhold

Reform af den offentlige sektor

Danmark støtter en reformering af den offentlige sektor i Mozambique. Det involverer generel støtte til offentlige reformer, støtte til opbygning og ud-vikling af Mozambiques nationale statistik, samt støtte til den offentlige øko-nomiforvaltning.

Offentligt kontor

Offentlig reform og statistik

Ambassaden yder støtte til gennemførelse af en reform af den offentlige sektor, samt til den fortsatte opbygning og udvikling af Mozambiques nationale statistik.

Det langsigtede formål med støtten er at øge og effektivisere den offentlig sektors servicering af befolkningen og tilvejebringe et troværdigt statistisk grundlag for beslutningstagningen.

Støttens umiddelbare formål er at støtte udviklingen af effektive offentlige institu-tioner med kompetente og motiverede ansatte, der yder øget og bedre service til befolkningen og den private sektor, samt at forbedre det statistiske grundlag for den overordnede planlægning og servicering af samfundet.

Midlerne kanaliseres gennem to fælles fond, med henholdsvis 51 mio. kr. til offentlige sektor reform og 35 mio. kr. til statistik. Der er tale om en videreførelse af igang-værende støtte til de to områder.

Komponent 1: Støtte til reform af den offentlige sektor

Reformenheden gennemfører planerne som anført i det årlige program, dog med visse forsinkelser. Nogle af de vigtigste resultater i årets løb var:

  • Den fortsatte udvikling af et performancesystem for offentlig ansatte, som skal bygges op omkring merit og kvalifikationer og ikke på "forbindelser".
  • Fortsat expansion af det offentlige økonomistyringssystem og undersøgel-ser af og omkostningerne ved et human resource planlægningssystem.
  • Udgivelse af den årlige statistik over offentlig ansatte.

Færdiggørelsen af den anden nationale korruptionsanalyse og de endelige resultater fra midtvejsevalueringen gennemført i perioden juli til november 2010 er de forsink-ede områder.

Komponent 2: støtte til opbygning af det nationale statistiske system

Det statistiske institut gennemfører programmet planmæssigt. I starten af året fremkom de første resultater fra husholdningsundersøgelsen, der blev gennemført i perioden juli 2008 til juni 2009. I efteråret 2010 udkom så den tredje fattigdoms-rapport som omtalt under budgetstøtteprogrammet.

Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til etablering af et uafhængigt udrednings- og forskningsinstitut. og 4,5 mio. kr. til tekniske studier og analyser, reviews, forvalt-ningsrevision og evaluering samt en mindre pulje uallokerede midler, der forventes anvendt til tiltag, der ligger uden for det offentliges ansvarsområde, men som under-støtter reformen af den offentlige sektor eller statistik.

Økonomistyring

Støtte til den offentlige økonomiforvaltning

Det danske bidrag går til den fortsatte udvikling og gennemførelse af den offentlige økonomistyringsreform (SISTAFE). Reformen er højt prioriteret i Mozambiques fattig-domsstrategi, hvor et effektivt økonomistyringssystem anføres som en forudsætning for opbygningen af en ansvarlig og gennemskuelig offentlig forvaltning, med øget parlamentarisk indflydelse og effektiv ressource anvendelse. Fremdriften i SISTAFE indgår på linje med øvrige indikatorer for administrationens forvaltningsevne som helt centrale elementer i donorsamfundets vurdering af, hvorvidt forudsætningerne for udbetalingen af budgetstøtte er opfyldt.

Programmet støtter dels den centrale reformenheds drift, dels udvikling og udbygning af de IT-systemer, der anvendes i forbindelse med økonomistyrings-systemet (e-SISTAFE). Herudover støtter programmet det datacenter, der skal sikre systemernes vedligeholdelse og fremtidige drift. Endvidere er der afsat midler til et mindre kapacitetsopbygningsprojekt i Nationalforsamlingen i samarbejde med UNDP samt til en ung NGO (CIP), der gennemfører oplysnings- og udredningsarbejde om økonomiforvaltning i staten, korruption og bureaukrati, regeringsførelse både cen-tralt og lokalt, samt i forbindelse med valg.

I midten af 2010 gennemførtes en sammenlægning af økonomistyringsreform-enheden med landets centrale datacenter, nu kaldet CEDSIF. Sammenlægningen var en del af den overordnede strategi for effektiviseringsgevinster efter at reform-enheden har fungeret siden 2002. Der gennemførtes sidst på året den 3. offentlig forbrugs og finansieringsanalyse (PEFA). PEFA analysen, der gennemføres hvert 3. år, er et vigtig instrument for den overordnede vurdering af statens økonomistyring og kontrolsystemer. Analysen udviste fremdrift på 6 hovedområder (statsbudgettets troværdighed, gennemsigtighed, budgettering, forudsigelighed og kontrol med bud-get eksekvering, bogholderi og rapportering og donorpraksis) og ekstern kontrol med status quo.

Efter gennemførelsen af en tilfredsstillende evaluering i 2009 har CIP gennem første halvår af 2010 arbejdet på færdiggørelsen af en ny 5-årig strategi for deres fortsatte virke. Fokus i de kommende år vil være på monitorering af statens budget og social accountability, monitorering af fremdrift på antikorruptionsområdet og monitorering og gennemsigtighed i mineral- og olieudvindingsindustrien.

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

Besøg Danidas hjemmeside