Spring til indhold

Støtte til retssektoren

Danmark støtter opbygningen af et bedre retsvæsen i Mozambique.

Retssektoren

Et bedre retssytem for borgerne

Formålet med støtten til retssektoren er at øge befolkningens adgang til retssys-temet i Mozambique, særligt for de mest sårbare grupper, herunder kvinder og børn. Opbygningen af Mozambique som en moderne retsstat bidrager desuden til at for-bedre rammerne for den private sektor og tiltrækker investeringer.

Gennem programmet bistås Mozambique med at gennemføre den nationale strategi for retssektoren, formuleret med støtte fra Danmark i programmets tidligere fase. Hovedformålene med strategien er at styrke retssystemets kapacitet og tilstede-værelse i distrikterne. Med støtte til uddannelse, lovreform, statsfinancieret rets-hjælp, alternative mekanismer for løsning af konflikter og byggeri af blandt andet domstole vil borgerne få adgang til et mere effektivt retssystem i distrikterne. Des-uden styrkes sektorens kapacitet til at planlæge og monitorere samt til at styre sine finanser, ligesom indsatsen imod HIV/AIDS blandt sektorens personale støttes.

Den danske støtte ydes igennem Justitsministeriet, Højesteret, anklagemyndig-heden, det juridiske træningscenter, enheden for lovreform og den offentligt finan-sierede enhed for retshjælp. Endvidere støttes private organisationer med henblik på at styrke befolkningens retsbevidsthed, øge adgangen til retshjælp, samt bidrage til konfliktløsning, fortalervirksomhed og overvågning af menneskerettighedssituation-en. 

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

Besøg Danidas hjemmeside