Spring til indhold

Danmarks sundhedssektorprogram

I 2012 startede H-HSPS V, femte fase af Danmarks femårige støtteprogram til sundhed, ernæring og HIV/AIDS, der løber fra 2013-2017.

Lægekonsultation

Danmark yder hjælp til selvhjælp

Danmarks sundhedsprogram i Mozambique er tilpasset regeringens nationale plan for fattigdomsbekæmpelse og sundhedspolitikker. Der fokuseres meget på principper som bæredygtighed, ejerskab, tilpasset og godt samarbejde med andre donorer samt kapacitetsopbygning og uddannelse, så Mozambique fremover vil kunne klare sig selv. Vi følger Paris-Deklarationens principper, der dikterer, at alle donorers støtte harmoniserer. Dette medfører, at vi gennem dialog med andre donorer skaber synergi, for dermed at nedsætte transaktionsomkostningerne for Mozambique og effektivisere bistanden.

Den danske støtte er desuden baseret på de generelle retningslinjer ”Den Danske Strategi for International Bekæmpelse af HIV/AIDS” og ”Den Danske Strategi for Promovering af Seksuel og Reproduktiv Sundhed”. Den fjerde fase af Danmarks fem-årige støtte endte i juli 2012, og ambassaden er nu i gang med at afvikle de sidste projekter af fasen, som ikke skal føres videre gennem de næste fem år, og implementere næste fase, som fortsat vil støtte på både nationalt- og provinsniveau samt civilsamfundet. Fase fem startede i slutningen af2012, og er opbygget på den danske regerings grundlag om et Human Rights approach, samt for at føre tidligere projekter videre på den bedst mulige måde. Her er både taget hensyn til, hvordan projekter som ikke tidligere har fungeret enten stoppes eller reorganiseres, samt hvordan effektive projekter enten op- eller nedskaleres alt efter mål og behov.

Femte fase har fokus på Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (Sexual and Reproductive Healths and Rights – SRHR), og herunder styrkelse af samt innovation i sundhedssystemet.
Som en del af SRHR, har DANIDA specielt fokus på ernæring og HIV/AIDS, da dette begge er to basale forhold, som skal være på plads for en sund og reproduktiv befolkning.
Støtten hertil ydes gennem tre komponenter: 

 

Komponent 1 – Sundhed

Dette initiativ støtter implementeringen af den nationale sundhedssektorstrategi PESS, som startede sin tredje fase i 2013.
En del af dette initiativ består af støtte på centralt niveau i samarbejde med andre donorer til en fælles fond, PROSAUDE, og dels gennem øremærket støtte til en række essentielle områder, som er identificeret i fællesskab med Sundhedsministeriet og andre partnere. Disse områder omfatter på national plan støtte til styringsmekanismer for personale, budget og revision og operationel forskning.

Anden del af dette initiativ foregår på lokalt plan i provinsen Tete. Her støttes kapacitet til planlægning og monitorering indenfor SRHR. Støtten til Tete er basseret på mere end 20 års samarbejde mellem DANIDA og provinsen, og er netop i denne fase knyttet til komponent to som et vigtigt skridt i vejen mod finansiel decentralisering i sundhedsministeriet og bekæmpelsen af kronisk underernæring. For at sikre politisk opbakning i provinsen for bekæmpelse af kronisk underernæring er der blevet udarbejdet en kontrakt (Memorandum of Understanding) imellem Guvernøren af Tete og DANIDA, som er blevet skrevet under i april 2013. Dette betyder at regeringen i Tete er medansvarlig for implementeringen af fase fem, herunder specielt komponent to, hvilket er første skridt på vejen mod at sikre socialt ansvar fra myndighedernes side og dermed på sigt blive mindre afhængig af donorer.
 

Komponent 2 - Forebyggelse af kronisk underernæring

Danmark har igennem længere tid ydet finansiel og teknisk støtte til regeringens plan, PARMDC, for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring. Kronisk underernæring udgør et meget stort problem i Mozambique, da ikke mindre end 44 % af alle børn under 5 år lider heraf og deri medvirker til landets lave arbejdskapacitet (se Sundhed, HIV/AIDS og ernæring i Mozambique).

Gennem DANIDAs tidligere fase blev der arbejdet på at styrke den nationale koordineringsenhed for ernæring og fødevaresikkerhed, SETSAN. Heri har et stort arbejde ligget i, at informere om og synliggøre at fødevaresikkerhed og ernæring ikke er det samme, og at madproduktion desværre ikke automatisk afhjælper underernæring, specielt ikke når der er tale om kronisk underernæring. Et andet led i den tidligere fase har været at støtte SETSAN og Tete-provinsen i deres initiativ til at udvikle den første lokale multisektorale plan imod kronisk underernæring. Dette har nu mundet ud i, at Tete er blevet forgangsprovins for implementeringen af SETSAN som et led i decentralisering af sundhedssektoren (billeder)

 

 

Komponent 3 – Civil Society

Denne tredje og sidste komponent er udarbejdet som sidste led i sundhedsprogrammet med fokus på befolkningen. Gennem tidligere års samarbejder, er det erfaret, at programmer og projekter i højere grad føler ansvar overfor donorer frem for befolkningen.

Med denne komponent er der udvalgt tre forskellige civil samfundsorganisationer, som DANIDA vil støtte i samarbejde med andre donorer. To af disse organisationer, Citizens Engagement Fund og MASC (Civil samfunds støtte organisme), har fokus på at træne befolkningen i selv at monitorere sociale ydelser samt hjælpe med at sprede viden om, hvad befolkningen kan forvente af sociale ydelser og dermed også, hvad der mangler. Den tredje organisation PSI (Populations Services International) er kendt for at introducere produkter f.eks. kondomer og adfærdsændrende reklame i udsatteområder.

Se link vedr. PSI:

http://mozambique.um.dk/da/danida/danidaprogrammer/sundhed/sundhedssekorprogram/psi-population-services-international/

Noget nyt inden for dette felt – især i Mozambique – er den høje distribution mobiltelefoner og dermed den teknologi som medfølger. Ved brug af SMS kan der opretholdes kontakter mellem ydelse og patienter, mødre og/eller gravide. Ud og at det kan betyde bedre opfølgning, kan det også betyde bedre indsamling af data, og dermed bedre monitorering af ydelser. 

 

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

Besøg Danidas hjemmeside