Spring til indhold

Grøn vækst og bæredygtig beskæftigelse

Den danske Ambassade arbejder for fremme af vækst og beskæftigelse i Mozambique.

Cashew fabrik
Cashewnødder er en af Mozambiques største eksportvarer.

Fremme af vækst og beskæftigelse

At skabe bedre forhold for små og mellemstore virksomheder er en top prioritet for Mozambiques regering. Danmark støtter Mozambique i at udvikle en dynamisk privat-sektor, der kan skabe bæredygtig økonomisk vækst og arbejdspladser for de mange millioner af unge mænd og kvinder, dertræder ind på arbejdsmarkedet i de kommen-de år. Økonomisk vækst vil ikke per automatik reducere fattigdom og skabe arbejds-pladser. Vækst skal være inkluderende og til fordel for hele befolkningen. Dansk støtte sigter direkte, men ikke udelukkende, på udvikling i agroindustrien gennem hele værdikæden og nemmere adgang til finansiering for små og mellemstore virk-somheder samt individuelle landmænd. Disse områder har stort potentiale for bæredygtig skabelse af arbejdspladser.       

Tre ud af fire mennesker i Mozambique er afhængige af landbruget. Landbrug er der-for en nøglesektor for landets udvikling. Danmark støtter overgangen til en mere kommercialiseret produktion og højere merværdi i produktionen.     

For at kunne levere på sine udviklingsambitioner, skal Mozambique forbedre sin kon-kurrenceevne og produktivitet. Erhvervs- og investeringsklimaet er stadig blandt de mere vanskelige i Afrika, hvilket giver sig udtryk i relativt middelmådige placeringer i diverse internationale undersøgelser. Det danske Vækst- og Beskæftigelsesprogram sigter blandt andet på at styrke kapaciteten i en række erhvervs- og arbejdsmar-kedsorganisationer for at give dem bedre muligheder og redskaber til at varetage deres medlemmers interesser. Dette skal understøtte medlemsorganisationernes klare røst i dialogen med regeringen om udformningen af de rammer virksomheder i Mozambique arbejder indenfor.  Derudover stræber programmet på at skabe nem-mere og bedre markedsadgang i landområder.

For at støtte udviklingen af produktive jobs vil Danmark:

  • Yde støtte til rådgivning og forretningsudvikling og fremme adgang til kredit til landbruget samt små og mellemstore virksomheder
  • Støtte medlemsbaserede organisationer, dvs. erhvervs- og arbejdsmar-kedsorganisationer til at blive bedre fortalere for deres medlemmer
  • Støtte en oplyst offentlig-privat dialog
  • Finansiere distriktsveje for at forbedre markedsadgang og adgang til of-fentlige ydelser i landområder

Vejarbejde

Vækst og Beskæftigelsesprogrammet (Private Sector Development Programme) 2011 – 2015

Danmark og Mozambique har underskrevet en samarbejdsaftale der omhandler støt-te til privatsektor drevet vækst og beskæftigelse gennem Private Sector Development Programme (PSDP) i perioden 2011- 2015. Programmet består af tre komponenter:

  1. Fortalervirksomhed og forskning i erhvervsforhold i Mozambique – for at bidrage til et bedre erhvervs- og investeringsklima
  2. Udvikling af det agroindustrielle kompleks – støtte til rådgivning og forret-ningsudvikling indenfor agroindustrien samt bedre adgang til finansiering
  3. Distriktsveje – støtte gennem den Mozambikanske Road Fund.

Implementeringen af PSDP sker i dialog med andre interventioner til fremme af vækst og privatsektorudvikling, herunder Danida Business Finance (DBF) og Danida Busi-ness Partnerships (DBP).

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

Besøg Danidas hjemmeside