Spring til indhold

IBIS

IBIS er en dansk NGO, der arbejder for, at alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

IBIS har arbejdet i Mozambique siden 1976. I de første år, var IBIS hovedsageligt involveret i at opbygge de statslige institutioner. Efter fredsaftalen i 1992 blev pro-gramaktiviteterne tillige rettet mod opbygning af landets infrastruktur; veje og broer blev bygget, sundhedsklinikker og skoler i landistrikterne opført. Det var hårdt brug for en genopbygning af landet efter mere end 10 års borgerkrig.

I 2000 besluttede IBIS at koncentrere programindsatsen. Uddannelse og demokrati-udvikling har derfor de seneste 12 år præget IBIS’s arbejde i Mozambique.

IBIS arbejder for at øge kvaliteten i grundskolen. Det indebærer en række aktiviteter i form af træning af skolelærere i beherskelse af undervisningsmetoder rettet mod elevernes behov og aktive deltagelse. Desuden er undervisningsprogrammet orienteret mod at træne skolebestyrelsesmedlemmer i deres ansvar og funktion som bestyrelsesmedlemmer, træning af skoleledere i demokratisk ledelse af skolen, herunder involvering af lokalsamfundet. Der er desuden særlig fokus på pigers skolegang samt såbare børn fra hiv/aids ramte familier.

IBIS har tre programmer, der skal styrke demokratiudviklingen; Medborgerskab, Adgang til Information og Kvinder i Politik. De tre programmer har til formål at støtte en demokratisk udvikling i Mozambique, hvor civilsamfundet og den enkelte borger deltager aktivt i samfundsudviklingen, og også formår at udmønte deres rolle som vagthund i forhold til statens forvaltning af offentlige midler. Endvidere er der særlig fokus på kvinders politiske deltagelse såvel nationalt som kommunalt. Et andet vigtigt område, som IBIS også beskæftiger sig med i dag er udvindingsindustrien, herunder støtte til civilsamfundsorganisationer, som arbejder for at skabe åbenhed og gen-nemsigtighed indenfor sektoren.

IBIS's tilgang til udvikling er rettighedsbaseret og har til formål at styrke civilsam-fundet, derfor sker implementeringen af programmer gennem partnerskaber med civilsamfundsorganisationer. For at styrke disse organisationer har IBIS etableret to udviklingscentre i Niassa og Zambézia. Centrene har tre hovedfunktioner; a) at styrke civilsamfundet ved at tilbyde organisationer træning af høj kvalitet, b) organ-isere offentlige debatter indenfor uddannelse og demokratiudvkling, og c) gennem-føre research på områder, der er relevante for IBIS’s programmer, så IBIS’s partnere kan bruge researchen til at lave vidensbaseret fortalervirksomhed.

På internationalt niveau, er IBIS en del af Alliance 2015, som er et partnerskab bestående af 7 internationale ngo’er med lignende formål.

IBIS Mozambiques hovedkontor ligger i Maputo, hvorfra IBIS koordinerer sine pro-grammer i samarbejde med de lokale kontorer i Zambezia og Niassa. Desuden har IBIS programaktiviteter i Cabo Delgado. IBIS har 22 partnerskaber med civilsam-fundet i Mozambique.

Kontakt Ibis

Rua Fernão Melo e Castro n. 124
Bairro de Sommerschield
C.P. 1049, Maputo
Tel: +258 21 499522/3

http://www.ibis.org.mz/